List of active policies

Name Type User consent
LAB gebruikersovereenkomst Site policy All users
LAB Privacy Policy. Privacy policy All users

Summary

 

Full policy

LAB ONLINE LEERPLATFORM Gebruiksvoorwaarden

Versie 1.0 dd. 01-09-2018

Welkom op de “LAB Online Learning” website (LAB).

LAB is eigendom van en wordt beheerd door Pivot Point International, Inc., 8725 W. Higgins Road, Suite 700, Chicago, Illinois 60631, USA (PPI). Het doel van LAB is de opleiding en opvoeding te ondersteunen voor studenten/leerlingen, leerkrachten, en de stageplaatsen/leerbedrijven die:

a) verbonden zijn met een school die hetzij met PPI en PP Benelux (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Nijverheidslaan 12D en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) te Leuven onder het nummer 414480109, PPB), hetzij met PPI en PP Nederland (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende te 5684 PZ Best, aan de Tongelreep 75 F, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 17201268, PPN) een overeenkomst voor het gebruik van LAB heeft gesloten; en

b) toelating hebben gekregen voor het gebruik van LAB volgens de met de hiervoor bedoelde school overeengekomen toelatingsvoorwaarden.

Indien u geen toelating heeft gekregen om deze website te bezoeken en te gebruiken of indien u per vergissing op deze website bent terecht gekomen, gelieve dan deze website onmiddellijk te verlaten.

1. Gebruiksakkoord

Door in te loggen op LAB en deze te gebruiken verklaart u een uitdrukkelijke toelating te hebben gekregen om LAB te gebruiken aan de hand van een individuele, unieke en persoonlijke gebruikersnaam en toegangscode.

Het gebruik van LAB is onderworpen aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden die een samenvatting zijn van de essentiële bepalingen van de Engelse versie die ten alle tijden opvraagbaar is. U verklaart zowel deze Engelstalige als onderhavige gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en te hebben begrepen en deze te aanvaarden als de contractuele bepalingen die uw gebruik van LAB beheersen. Voor zover verenigbaar met het dwingend toepasselijk recht heeft de Engelse versie voorrang bij interpretatieproblemen of onduidelijkheden. PPI, PPB/PPN behouden zich het recht voor de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, in welk geval u hiervan geïnformeerd zal worden door een melding bij het inloggen en uw instemming met de gewijzigde versie zal worden gevraagd.

Indien u als gebruiker vragen heeft, gelieve u te richten tot de administratieve verantwoordelijke van de school van wie u uw inloggegevens heeft ontvangen (school), die u uitleg kan verschaffen of eventueel kan doorverwijzen.

2. Inloggegevens - Veiligheid

Wanneer u de eerste keer inlogt op LAB, zal u gevraagd worden om uw persoonlijke inloggegevens aan te

passen, zodat u een voor u meer gebruiksvriendelijk paswoord kan creëren. Indien u uw paswoord zou

vergeten zijn, geeft LAB u de mogelijkheid om uw paswoord opnieuw aan te maken.

De aan u meegedeelde of de door u aangemaakte inloggegevens zijn persoonlijk en in geen geval mag u uw

persoonlijke inloggegevens doorgeven of delen met derden. Het is niet toegestaan om de inloggegevens van

een andere persoon te gebruiken. Wanneer u inloggegevens heeft doorgegeven of deelt met derden of wanneer

u andermans inloggegevens gebruikt kan dit aanleiding geven tot onmiddellijke blokkering of stopzetting van

de toegang tot LAB onverminderd de mogelijkheid van PPI en/of PPB/PPN om de geleden schade op u te

verhalen.

Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van uw unieke en persoonlijke

inloggegevens, de geheimhouding en de vertrouwelijkheid ervan.

Wanneer u twijfelt of uw inloggegevens mogelijk door andere personen zouden gekend zijn, verwittigt u

onmiddellijk de administratief verantwoordelijke van de school en PPB (mail@pivotpoint.be) of PPN

(mail@pivotpoint.nl).

PPI/PPB/PPN behoudt zich het recht voor om alle nuttige (technische) middelen aan te wenden om het gebruik

van de toegangen te controleren.

3. Gebruik van LAB

De persoonlijke inloggegevens, LAB en de inhoud van LAB mogen enkel door u gebruikt worden,

overeenkomstig de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en van enige andere contractuele afspraken

tussen u en PPI, PPB/PPN, voor de ondersteuning van de opleidingen georganiseerd door de school en waarbij

gebruik wordt gemaakt van de Pivot Point leermiddelen.

LAB geeft u als gebruiker de mogelijkheid tot zelfstudie, oefening en zelf-evaluatie. De resultaten van deze

mogelijkheden zijn geen norm voor het toekennen van studiepunten of diploma’s. Dit blijft de

verantwoordelijkheid van de school en haar medewerkers.

Elk gebruik van LAB moet met het nodige respect gebeuren. Indien obscene, onrespectvolle, onwettige,

onverantwoorde of beledigende gegevens worden ingegeven via uw inloggegevens, kan dit doorgegeven

worden aan de autoriteiten, de school of andere betrokkenen. Eventuele schade die door dit gedrag worden

veroorzaakt, valt volledig te uwe laste.

U zult zich ervan onthouden iets onwettigs of ongepast te doen met of via LAB. Dit houdt meer in het algemeen

in dat u zich zult onthouden van volgende gedragingen, zonder dat deze lijst op enige manier als limitatief mag

geïnterpreteerd worden:

a) Frauduleus of onwettig gebruik of een poging daartoe van LAB of de inhoud ervan, ongeacht of dit

schade heeft veroorzaakt aan PPI, PPB/PPN of enige andere vertegenwoordiger van PPI wereldwijd of

enige andere betrokken derde;

b) Gebruik van LAB of de inhoud ervan waardoor schade van welke aard dan ook kan veroorzaakt worden

aan de PPI server of het PPI netwerk;

c) Inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van PPI of derden van wie PPI de toestemming

verkreeg de informatie te gebruiken en het niet respecteren van de vertrouwelijkheid van alle gegevens

van LAB. Dit impliceert het kopiëren, downloaden, verdelen, doorsturen, enz. (deze lijst is niet

limitatief) van teksten, tekeningen, logo’s, symbolen, foto’s, enz. die op LAB gebruikt worden buiten

het toegestane gebruiksrecht om;

d) Beschadigen van LAB of het pogen deze te beschadigen;

e) Meewerken aan een niet toegelaten toegang of het hacken of besmetten met een virus van LAB, de PPI

server of een gebruiker van het PPI netwerk, het forceren van inloggegevens, niet toegelaten

toegangen gebruiken;

f) Tussenkomen op welke manier dan ook in de technische achterliggende analyse, bronnen en codes van

LAB of trachten deze te achterhalen;

g) Het verwijderen, aanpassen, vernietigen of wijzigen van een of meerdere onderdelen van LAB, de

inhoud of de structuur ervan;

h) Het aanwenden van de inhoud van LAB op een manier die afwijkt van het toegelaten gebruik;

i) Nieuwe gegevens toevoegen aan LAB, anders dan toegelaten via de gebruikersmogelijkheden van LAB.

Alle activiteiten op LAB die gebeuren of geregistreerd worden met uw inloggegevens, vallen volledig onder uw

verantwoordelijkheid en elke schade die daardoor zou worden veroorzaakt valt ten uwe laste.

PPI, PPB/PPN mogen controleren of u zich strikt aan deze gebruiksvoorwaarden houdt.

Elk gebruik met uw inloggegevens dat niet in overeenstemming is met onderhavige gebruiksvoorwaarden kan

aanleiding geven tot onmiddellijke blokkering of stopzetting van uw toegang tot LAB onverminderd de

mogelijkheid van PPI en PPB/PPN om de geleden schade op u te verhalen.

4. Beschikbaarheid van LAB

LAB wordt aangeboden onder de vorm en met de inhoud en gebruiksmogelijkheden zoals ze op het internet

beschikbaar wordt gesteld. PPI, PPB/PPN zijn gerechtigd de inhoud van LAB naar eigen goeddunken te wijzigen.

PPI en PPB/PPN spannen zich naar best vermogen in om informatie op LAB op te nemen die betrouwbaar is. De

informatie geplaatst op LAB heeft evenwel geen officieel karakter en is enkel bedoeld als hulp voor de

studenten/leerlingen of ter ondersteuning van de educatieve taak van de school en haar medewerkers. De

toegang tot, de raadpleging en het gebruik van LAB en de inhoud ervan gebeurt geheel op eigen risico van de

gebruiker.

PPI en PPB/PPN leveren de nodige redelijke inspanningen om een naar redelijke maatstaven goed

functionerende LAB ter beschikking te stellen en deze virusvrij te houden maar geven daarbij geen garantie

voor een continue beschikbaarheid, het goed functioneren, de technische of inhoudelijke kwaliteit of de

toegankelijkheid van LAB en de inhoud van LAB.

Er wordt geen garantie gegeven voor de snelheid van LAB, die mede afhankelijk is van het aantal gebruikers

dat gelijktijdig inlogt.

PPI noch PPB/PPN staan ervoor garant dat u de inhoud van LAB geschikt vindt naar uw verwachtingen.

U staat zelf in voor het beschikken over de vereiste technische middelen om toegang te krijgen tot LAB, andere

dan de inloggegevens die u via de school van PPB/PPN krijgt. PPI noch PPB/PPN kunnen worden aangesproken

voor een beperkte of onmogelijke toegang tot LAB als gevolg van verbindingsmoeilijkheden, internetproblemen

of hardware problemen die aan u, uw internet/telecom provider of een andere externe omstandigheid liggen.

PPI en PPB/PPN kunnen naar eigen goeddunken LAB tijdelijk onbeschikbaar maken voor onderhoudswerken of

aanpassingen zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding of enig andere financiële

compensatie.

Het al dan niet gebruiken of beschikbaar zijn van LAB kan geen aanleiding geven tot een terugbetaling door PPI

en/of PPB/PPN of enige andere met PPI verbonden onderneming van de prijs van afzonderlijk aangekochte of

bestelde goederen, diensten, boeken, cursussen, haargoed of andere materialen van PPI en/of PPB/PPN.

5. Vertrouwelijkheid

De informatie die op LAB staat is commercieel waardevol, vertrouwelijk en eigendom van PPI of derden van wie

PPI en/of PPB/PPN de toestemming kreeg om de informatie te gebruiken.

U moet als gebruiker de vertrouwelijkheid van de informatie respecteren en u mag derden die op een

commerciële of andere manier misbruik zouden kunnen maken van de beschikbare informatie geen toegang

geven tot de informatie die op LAB staat of deze informatie aan hen doorgeven. Enige inbreuk op deze

verplichting kan leiden tot onmiddellijke blokkering of stopzetting van de toegang tot LAB onverminderd de

mogelijkheid van PPI en/of PPB/PPN om de geleden schade op u te verhalen.

6. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en

domeinnamen, gegevensverzamelingen, merken, logo's en andere bestanddelen van LAB zijn beschermd door

intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt auteursrechten, merkrechten,

handelsnaamrechten, databankrechten, rechten t.a.v. knowhow, etc., die aan PPI, PPB, PPN of derden

toebehoren.

Het logo, de iconen en de handelsbenamingen van (de producten en diensten aangeboden door) PPI en/of

PPB/PPN vallen onder de wetgeving aangaande naamsbescherming en/of merkbescherming. Zij kunnen niet

worden gebruikt in samenhang met enig ander product of op enigerlei wijze die mogelijk verwarring kan

stichten met PPI en/of PPB/PPN en/of hun producten en diensten. Andere merken en/of handelsbenamingen die

zich op LAB bevinden en niet toebehoren aan PPI en/of PPB/PPN, zijn eigendom van hun respectieve

titularissen.

Uitgezonderd voor wat betreft het toegelaten gebruik zoals bepaald in artikel 3, is het eenieder verboden om -

zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van PPI en/of PPB/PPN - de op en via LAB aangeboden informatie en

inhoud (geheel of gedeeltelijk, al dan niet in gewijzigde vorm) op te slaan, te reproduceren, te verveelvoudigen,

te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te commercialiseren, te verkopen of

anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden op een wijze die indruist tegen de

wettelijke bepalingen betreffende de bewuste intellectuele eigendomsrechten.

U zult geen gebruik maken van LAB dat strijdig is met de voormelde intellectuele eigendomsrechten en elke

miskenning van de voormelde intellectuele eigendomsrechten kan aanleiding geven tot onmiddellijke blokkering

of stopzetting van de toegang tot LAB onverminderd de mogelijkheid van PPI en/of PPB/PPN om de geleden

schade op u te verhalen.

7. Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de EU

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). De inhoud van het volledige privacybeleid van

PPI/PPB/PPN in de relatie met de gebruiker van LAB, en de details over hoe wij omgaan met uw

persoonsgegevens kunt u vinden in onze “privacy policy”.

PPB/PPN noch PPI zullen de gegevens die u als gebruiker in LAB inbrengt of door de school worden

overgemaakt, verifiëren naar waarheidsgetrouwheid. U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor de

gegevens die u inbrengt in of download van LAB.

De gegevens die u als gebruiker in LAB ingeeft kunnen door PPI en/of PPB/PPN bekeken worden, maar zij zullen

die met de nodige en gepaste discretie behandelen. Deze gegevens zullen noch door PPI, noch door PPB/PPN

gepubliceerd worden. Wel kan van de door u op LAB ingegeven informatie door PPI en PPB/ PPN kosteloos

gebruik gemaakt worden. Eventuele intellectuele eigendomsrechten op deze informatie worden door u door het

uploaden ervan op LAB automatisch overgedragen aan PPI en/of PPB/PPN.

Door de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden verklaart u zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat de

gegevens door PPI/PPB/PPN aangewend mogen worden voor doelgerichte marketing voor de doeleinden

uiteengezet in de privacy policy.

8. Licenties

PPI, PPB en PPN hebben de nodige softwarelicenties met derden afgesloten voor de toepassingen in LAB en

voor het gebruik overeenkomstig de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Indien uw gebruik van LAB

deze softwarelicenties schendt, dan kan dit aanleiding geven tot onmiddellijke blokkering of stopzetting van de

toegang tot LAB.

PPI en/of PPB/PPN hebben het recht om andere gebruikerslicenties af te sluiten of toe te passen, zonder dat

hiervoor enig overleg met of akkoord van de gebruiker noodzakelijk is. De bepalingen van deze

gebruikerslicenties zullen eveneens door u nageleefd worden nadat daarvan melding gemaakt wordt op de

startpagina en u als gebruiker kennis heeft genomen van deze bepalingen.

9. Communicatie

Alle communicatie van welke aard dan ook, met PPI en/of PPB/PPN kan worden doorgegeven of besproken met

verantwoordelijken of medewerkers van alle betrokken organisaties of de school, begeleiders, collega’s,

overheden, enz., naar goeddunken van PPI en/of PPB/PPN of hun vertegenwoordigers wereldwijd.

U geeft hierbij uitdrukkelijk de toelating aan PPI en/of PPB/PPN evenals de school, begeleiders, of alle andere

betrokkenen bij LAB om alle informatie, ideeën, ontwikkelingen of communicatie die de gebruiker(s) op of via

de website inbrengen, te gebruiken, te kopiëren, te verdelen of aan te wenden zonder enige beperking; zowel

voor commerciële doeleinden en directe marketing als bedoeld onder artikel 7, verdere ontwikkeling, als voor

inhoudelijke aanpassingen. Een eventuele intellectuele eigendomsrechten op deze informatie worden door u

door het uploaden ervan op LAB automatisch afgestaan.

Eventuele gevolgen van leugenachtige, onwettelijke, bedreigende, misleidende of onjuiste informatie die via uw

inloggegevens via LAB wordt verspreid, kunnen ten uwe laste gelegd worden.

10. Klachten

Om in aanmerking te worden genomen moeten uw eventuele klachten:

a) binnen een redelijke termijn en in ieder geval uiterlijk binnen 6 maanden na de vaststelling van het feit

dat aanleiding geeft tot de klacht schriftelijk worden gericht aan PPB/PPN naargelang de school

gevestigd is in België of in Nederland. U vindt de contactgegevens terug op LAB;

b) het voorwerp van de klacht en de feiten waarop zij steunen, alsook het belang van de klager

weergeven;

c) een duidelijk verband hebben met LAB;

d) de identiteit van de persoon van wie de klacht uitgaat weergeven met aanduiding van de school waar

de persoon is ingeschreven.

U moet voldoende bewijs leveren dat een concreet nadeel geleden is dat veroorzaakt is als gevolg van het

gebruik van LAB en dat zijn oorzaak vindt in een fout van PPI of PPB/PPN.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Indien u of een andere persoon met uw inloggegevens misbruik zou maken van LAB of deze gebruikt in strijd

met deze gebruiksvoorwaarden, valt elke schade die daardoor wordt veroorzaakt volledig ten uwe laste.

Een vermoeden van misbruik of foutief gebruik kan voldoende reden zijn om u aan te spreken tot

schadeloosstelling. U draagt de bewijslast om aan te tonen dat de aangerekende gevolgen niet veroorzaakt zijn

door de niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden.

PPI en/of PPB/PPN gaan in het kader van het gebruik van LAB enkel verbintenissen aan om zich naar best

redelijk vermogen in te spannen om aangegane verbintenissen uit te voeren (middelenverbintenissen). PPI

en/of PPB/PPN gaan geen resultaatsverbintenissen aan.

PPI en/of PPB/PPN zijn elk enkel gehouden tot nakoming van hun eigen verbintenissen en deze

gebruiksvoorwaarden doen tussen hen geen hoofdelijkheid ontstaan.

In alle gevallen (met inbegrip van grove fout voor zover verenigbaar met dwingend toepasselijk recht) maar

opzet of bedrog uitgesloten, geeft enige aansprakelijkheid van PPI en/of PPB/PPN in verband met het gebruik

van LAB slechts aanleiding tot een schadevergoeding die beperkt is tot het door u in voorkomend geval

betaalde bedrag voor de toegang en in ieder geval tot 1 000 EUR. In geen geval (met inbegrip van grove fout

voor zover verenigbaar met dwingend toepasselijk recht) zijn PPI en/of PPB/PPN aansprakelijk voor indirecte

schade of gevolgschade door u geleden (zoals onder meer het niet behalen van een getuigschrift/diploma,

mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen door derden tegen u ingesteld …).

PPI en/of PPB/PPN kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de opzettelijke fout of opzettelijke nalatigheid

begaan door aangestelden, vertegenwoordigers of uitvoeringsagenten van PPI en/of PPB/PPN.

In geen enkel geval worden eventueel betaalde bedragen voor toegang tot en gebruik van LAB terugbetaald

aan de gebruiker, tenzij de beëindiging van de toegang tot en het gebruik van LAB haar oorzaak vindt in een

aan PPI en/of PPB/PPN toerekenbare contractuele wanprestatie als gevolg waarvan LAB gedurende meer dan 30

opeenvolgende werkdagen op een schooljaar niet bereikbaar of bruikbaar zou zijn. In dat geval is de gebruiker

gerechtigd de terugbetaling te vragen van het volledige bedrag dat eventueel door hem betaald is, maar enkel

voor het schooljaar waarin de contractuele wanprestatie zich heeft voorgedaan en dit binnen de 3 maanden

nadat deze contractuele wanprestatie zich heeft voorgedaan. De bewijslast hiervoor ligt bij de gebruiker.

12. Beëindiging van de toegang tot LAB

PPI en/of PPB/PPN kunnen de toegang tot LAB zonder enige ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst

en zonder enige vergoeding beëindigen:

a) onmiddellijk, indien u uw verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden of enige andere contractuele

afspraken met PPI en/of PPB/PPN niet of niet tijdig nakomt, deze niet-nakoming vatbaar is voor herstel

en u daar niet aan heeft voldaan binnen de in de schriftelijke kennisgeving gestelde termijn, in welk

geval de stopzetting automatisch intreedt na het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn;

b) onmiddellijk, indien de door u niet nageleefde verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden niet vatbaar

zijn voor herstel;

c) onmiddellijk, indien uw gebruik van LAB naar oordeel van PPI en/of PPB/PPN schadelijk kan zijn voor

PPI en/of PPB/PPN of enige andere met PPI verbonden onderneming, de Pivot Point producten, LAB

en/of de inhoud ervan;

d) onmiddellijk, indien u eender welke financiële verplichtingen t.o.v. PPI en/of PPB/PPN niet nakomt, ook

al zijn deze niet rechtstreeks met het gebruik van LAB verbonden;

e) onmiddellijk, indien u misbruik maakt, van welke aard dan ook van de vertrouwensrelatie met PPI en/of

PPB/PPN of van de Pivot Point producten;

f) onmiddellijk, indien u foutief gebruik maakt van de persoonlijke inloggegevens of niet-geautoriseerde

handelingen uitvoert, alsook indien u daartoe een poging onderneemt;

g) wanneer u niet meer voldoet aan de met de school overeengekomen voorwaarden voor de toegang tot

LAB, de school de overeengekomen vergoeding niet betaald of de overeenkomst met de school

beëindigd is. U kunt in dat geval uw toegang behouden mits ondertekening van een afzonderlijke

overeenkomst met PPB/PPN.

13. Deelbaarheid

De nietigheid van een bepaling van de gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van

de gebruiksvoorwaarden niet aan. De nietige bepaling zal alsdan worden vervangen door een andere bepaling

die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van PPI en/of PPB/PPN.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch/Nederlands recht.

In geval van een geschil ontstaan naar aanleiding van of in verband met de gebruiksvoorwaarden zijn enkel de

rechtbanken van het arrondissement Leuven/Eindhoven bevoegd om het geschil te beslechten voor zover dit

verenigbaar is met het dwingend toepasselijk recht.


Summary

 

Full policy

LAB privacy policy 1.1 (PPB/PPN) Pagina 1 van 8

Pivot Point Benelux / Pivot Point Nederland

Privacy Policy

Versie 1.1 dd. 06-04-2020 (PPB/PPN)

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door

-          PP Benelux (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Nijverheidslaan 12D en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) te Leuven onder het nummer 414480109),

-          PP Nederland (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende te 5684 PZ Best, aan de Tongelreep 75 F, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 17201268).

gezamenlijk te noemen: Pivot Point

 

Bij de uitvoering van de dienstverlening maakt Pivot Point gebruik van de software en diensten van Pivot Point International (de vennootschap naar Amerikaans recht Pivot Point International Inc., 8725 W. Higgins Road, Suite 700, Chicago, Illinois 60631, USA.)

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op LAB en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

1. Algemeen

1. Pivot Point beschermt uw gegevens volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

 

2. Pivot Point treedt binnen de Benelux op als erkende distributeur van Pivot Point producten. Zij verwerkt uw gegevens en zij beheert de database met uw gegevens. De database met gegevens bevindt zich in de Europese Unie (Amazon in Ierland). Voor vragen kunt u contact opnemen met Pivot Point in het land waar u gevestigd bent:

-          PP Benelux nv - Nijverheidslaan 12 D, 3200 Aarschot - mail@pivotpoint.be

-          PP Nederland bv - De Tongelreep 75 F, 5684PZ Best - mail@pivotpoint.nl

 

3. De software die u gebruikt, is ontwikkeld door Pivot Point International. Om toegang te krijgen tot de software, logt u in via de Website van Pivot Point in België en Nederland (hierna wordt dit “Website” genoemd).

 

4. Wie verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens, hangt af van die u gebruik maakt van de software van Pivot Point:

 

4.1. U stelt zelf uw gegevens aan Pivot Point ter beschikking, dan is Pivot Point de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

n 8

4.2. De trainingsorganisatie of onderwijsinstelling waar u bij aangesloten bent, heeft uw persoonsgegevens aan Pivot Point verstrekt, deze trainingsorganisatie of onderwijsinstelling is dan de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, Pivot Point is dan verwerker voor deze trainingsorganisatie of onderwijsinstelling. Pivot Point maakt met deze trainingsorganisatie of onderwijsinstelling afspraken over uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst. Voor vragen over uw gegevens neemt u contact op met deze trainingsorganisatie of uw onderwijsinstelling.

 

 

2. Persoonsgegevens

 

1. De volgende persoonsgegevens over u worden met Pivot Point gedeeld:

 

1.1. Categorie 1: zonder registratie op de Website: uw IP-adres en cookies aan de hand van Google Analytics, de naam van uw Web Browser en de taalinstelling, het besturingssysteem van uw toestel;

 

1.2. Categorie 2: Uw naam, voornaam, adres, de naam van uw trainingsorganisatie of onderwijsinstelling, datum van aanvang van de trainingsorganisatie of onderwijsinstelling, e-mailadres, uw e-mail voorkeursinstellingen en uw telefoonnummer;

 

1.3. Categorie 3: via cookies: uw IP-adres, de naam van uw Web Browser, de taalinstelling, de duur van uw verblijf op de website, de geschiedenis van uw bezoeken aan de website, de website die aan uw bezoek op deze website voorafging en de link waarmee u naar deze website werd doorgestuurd.

 

2. Pivot Point kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

2.1. Door het gebruik van cookies (zie hieronder);

 

2.2. Wanneer u zelf persoonlijke gegevens verstrekt om de Website te gebruiken;

 

2.3. Wanneer uw persoonsgegevens op basis van een contract door uw trainingsorganisatie of onderwijsinstelling aan Pivot Point zijn verstrekt.

 

 

3. Doeleinden van de verwerking

 

1. Algemene doeleinden:

Pivot Point zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

1.1. Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Pivot Point om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

 

1.2. Categorie 2: het beheer en gebruik van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van de diensten en Website van Pivot Point, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, of door uw trainingsorganisatie of onderwijsinstelling waarbij u bent aangesloten;

 

1.3. Categorie 3: het mogelijk maken van de dienstverlening, het verbeteren van de gebruikservaring en het in kaart brengen van het verloop op deze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, of door uw trainingsorganisatie of onderwijsinstelling waarbij u bent aangesloten, of als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming indien u instemt met het plaatsen van deze cookies.

 

Er worden door Pivot Point niet meer gegevens vergaard en gebruikt dan nodig om de diensten op de Website aan u te leveren. U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar zonder deze gegevens is het verlenen van diensten aan u onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert. Daardoor kunt u mogelijk geen training of onderwijs volgen.

 

2. Direct marketing:

 

2.1. De persoonsgegevens die door Pivot Point zijn vergaard, kunnen worden gebruikt voor direct marketing mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

 

2.2. Indien u reeds bent opgenomen in de verzendlijst van Pivot Point voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Pivot Point uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Pivot Point, haar producten en/of diensten. Pivot Point kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Pivot Point bewaarde documenten.

 

2.3. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel emailbericht.

 

3. Doorgifte aan derden:

 

3.1. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Pivot Point, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Pivot Point failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Pivot Point geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

 

3.2. Pivot Point zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Pivot Point uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

3.3. Pivot Point kan uw gegevens uitwisselen met derden om administratieve, commerciële of juridische redenen. Dergelijke derde partijen kunnen andere Pivot Point-filialen over de hele wereld zijn, softwareleveranciers van de software die door Pivot Point wordt gebruikt om uw gegevens te beheren, distributeurs, alle soorten internetproviders en online  erviceproviders, en de trainingsorganisatie of onderwijsinstelling waarbij u bent aangesloten.

 

3.4. Pivot Point zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven, of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.5. In bepaalde omstandigheden kan Pivot Point worden verplicht uw gegevens buiten de Europese Unie te exporteren vanwege technische, organisatorische of wettelijke vereisten (uitwisseling met de filialen of lokale medewerkers van Pivot Point, technische ondersteuning vanuit Pivot Point International, reisarrangementen, ...). In dergelijke gevallen garandeert Pivot Point te voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en dat Pivot Point de noodzakelijke standaard contractbepalingen hanteert (voorgeschreven door de Europese Unie) ter bescherming van uw gegevens of door ervoor te zorgen dat Amerikaanse partners onder de EU-VS Privacy Shield vallen.

 

 

4. Wettelijke vereisten:

 

4.1. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Pivot Point uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Pivot Point zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

4. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Pivot Point bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Pivot Point en u, of tussen Pivot Point, uw trainingsorganisatie of onderwijsinstelling.

 

 

5. Uw rechten

 

1. Recht van toegang en inzage:

 

1.1. U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Pivot Point van uw persoonsgegevens maakt.

 

2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

 

2.1. U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Pivot Point. Daarnaast heeft u steeds het recht om Pivot Point te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

 

2.2. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 

3. Recht van verzet:

 

3.1. U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

3.2. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor

doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

 

4.1. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door Pivot Point verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

5. Recht van intrekking van de toestemming:

 

5.1. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, zoals in geval van directmarketing, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

6. Uitoefening van uw rechten:

 

6.1. U kunt uw rechten uitoefenen door Pivot Point daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar mail@pivotpoint.be of mail@pivotpoint.nl, hetzij door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

 

7. Automatische beslissingen en profiling:

 

7.1. De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door Pivot Point evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

8. Recht om klacht in te dienen:

 

8.1. U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij:

 

8.1.1. de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – tel: 0032 227 448 00 - contact@apd-gba.be)

 

8.1.2. de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag - tel: 0033 881 805 250 – contract via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uwprivacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap)

 

8.2. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

8.3. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

 

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

1. Pivot Point beveiligt uw gegevens volgens haar vastgestelde beleid voor informatiebeveiliging en privacy. Hierbij wordt aangesloten bij de internationale norm voor informatiebeveiliging ISO 27001 (2015) en de beveiligingsmaatregelen zoals omschreven in de ISO 27002 (2015).

 

2. Pivot Point heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Pivot Point heeft een procedure in geval van vermoedelijke beveiligingsincidenten of datalekken.

 

3. In geen geval kan Pivot Point aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

4. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U mag deze inloggegevens niet delen met anderen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IPadres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 

7. Toegang door derden

 

1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Pivot Point toegang tot uw persoonsgegevens aan haar werknemers en aan de dienstverleners waarmee Pivot Point samenwerkt in het kader van de Website.

 

2. Pivot Point garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

 

8. Cookies

 

1. Wat zijn cookies?

 

1.1. Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Pivot Point en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Pivot Point gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

 

2. Waarom gebruikt Pivot Point cookies?

 

2.1. De Website van Pivot Point gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de Website. Dit helpt Pivot Point om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat Pivot Point ook toe onze Website te optimaliseren.

 

2.2. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om informatie te geven en zo nodig uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 

3. Soorten cookies:

 

3.1. Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 

3.2. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

 

3.2.1. Functionele cookies:

 

3.2.1.1. Naam: MoodleSession

 

3.2.1.2. Functie: Deze cookie regelt de continuïteit tijdens uw sessie en garandeert het behouden van uw login van pagina naar pagina.

 

3.2.1.3. Bewaartijd: 1 sessie

 

3.2.2. Niet-functionele cookies:

 

3.2.2.1. Naam: Moodleid

 

3.2.2.2. Functie: Deze onthoudt slechts uw gebruikersnaam binnen de browser. Deze cookie zorgt ervoor dat wanneer u terugkomt op deze site het veld met de gebruikersnaam ingevuld op de inlogpagina staat.

 

3.2.2.3. Bewaartijd: 2 maanden

 

3.3. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) kunt u de verklaringen raadplegen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: Pivot Point oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

 

4. Uw toestemming:

 

4.1. Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

 

4.2. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. Het weigeren van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

 

4.3. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

 

5. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Pivot Point op, hetzij per e-mail naar mail@pivotoint.be of mail@pivotpoint.nl of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

 

6. Meer informatie over cookies vindt u tevens op www.allaboutcookies.org, meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u op www.youronlinechoices.eu

 

7. Pop-up Cookie-waarschuwing:

7.1. Cookies >> Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen. Meer info in Pivot Point Cookiebeleid. <Ik ga akkoord> <Ik ga niet akkoord> <Meer info>

 

 

9. Door gebruikers gegenereerde content

 

1. Houd er rekening mee dat alle video's, afbeeldingen, opmerkingen, vragen of andere informatie die door u of andere gebruikers op de Website wordt geplaatst, gepubliceerde inhoud wordt en op een nietgepatenteerde en niet-vertrouwelijke basis wordt aangeboden. Het zal toegankelijk zijn voor andere gebruikers van de Website en kan door iedereen worden gebruikt om u te identificeren en / of om u ongevraagde communicatie te sturen. Zorg ervoor dat alle informatie die u deelt op enig deel van onze website dat voor anderen toegankelijk is, informatie is die u wilt delen. Voor meer informatie over dit onderwerp, verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden van de Website van LAB.

 

2. Pivot Point behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website of de inhoud ervan te weigeren aan iedereen die berichten, uploads, e-mails, enz. op de Website plaatst die Pivot Point profaan, aanstootgevend of anderszins onaanvaardbaar acht om welke reden dan ook en zonder verwittiging, zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden van de website van LAB.

 

3. Houd er rekening mee dat uw trainingsorganisatie, uw onderwijsinstelling, Pivot Point en haar distributeurs al uw activiteiten op de Website kunnen bekijken voor de duur van uw toegangsperiode tot de Website, zelfs als u niet langer ingeschreven bent bij uw trainingsorganisatie gedurende die tijd. Voor meer informatie over dit onderwerp, verwijzen wij opnieuw naar de gebruiksvoorwaarden van de Website van LAB.

 

 

10. Gebruiksvoorwaarden

 

1. Wanneer u de Website bezoekt is uw bezoek en uw privacy onderworpen aan deze Privacy Policy en onze Gebruiksvoorwaarden. Gebruik de Website niet indien u niet akkoord gaat met de huidige Privacy Policy.